Health law expert Ben White puts forward euthanasia proposal